مشهورترین زنان تاریخ ایران

زنان زیادی در تاریخ ایران برای پیشرفت کشور تلاش کردند و قرن ها پیش سکان دار و رهبران عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده اند اما بسیاری از ما به دلایل گوناگون زنان بزرگ تاریخ ایران را کمتر می شناسیم.

زنان تاریخ ساز ایران

در این بخش از فرهنگ و هنر ویکی‌لایف با زنان تاریخ ساز و نام آور ایرانی آشنا خواهید شد، پیش از آغاز معرفی این بانوان نام آور ایران زمین باید بگوییم قطعا تعداد زنان برتر ایرانی بسیار بیشتر از آنچه در این لیست گنجانده شده است می باشد پس اگر نامی از قلم افتاده برما ببخشید. این را بدانید که هر بانوی ایرانی موفق در تربیت فرزند و حفظ پایه های زندگی، خود یک بانوی برتر است و نامش در بین بهترین ها همیشه باقی خواهد ماند.

یوتاب

یوتاب یکی از نخستین و بزرگترین زنان تاریخ ایران و خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده است. ٢٠ قبل از میلاد تا ٢٠ پس از میلاد از یوتاب به عنوان شاه آتروپاتان (آذربایجان) یاد شده است.

او همراه آریو برزن در جنگ با اسکندر شرکت کرده و فرمانده بخشی از ارتش بوده است. این بانوی نام آور ایرانی راه را بر اسکندر در کوه های بختیاری می بندد اما راه توسط یک خیانت کار به اسکندر نشان داده شده و او از مسیر دیگری به ایران هجوم می آورد. این خواهر و برادر فداکار جان شیرین خود را در راه دفاع از وطن فدا کردند و همیشه نامشان در تاریخ جاودان ماند.

زربانو

زربانو یکی از این زنان بزرگ تاریخ ایران و دختر رستم و خواهر بانوگشسب بوده است. تاریخ نام او را به عنوان جنگ جویی که آزاد کننده زال، آذربرزین و تخوار از زندان بوده، ثبت کرده است. این بانوی دلاور شمشیر به دست گرفته و در مقام سرداری و فرماندهی با دشمنان این مرز و بوم جنگیده است.

آرتمیس

آرتیمس بانوی قدرتمندی بود که در سال 4٨٠ پیش از میلاد به مقام دریاسالاری ارتش شاهنشاهی خشایارشاه رسید. او تنها بانویی است که تا به امروز به این مقام دست یافته است. هدایت ارتش شاهنشاهی ایران از مرزهای دریایی در نبرد ایران و یونان بر عهده این بانوی ایرانی بود که مطابق نوشته یونانیان در زیبایی ،شخصیت و متانت سرآمد همه زنان بوده است.

آتوسا

آتوسا از زنان بزرگ تاریخ ایران و شهبانوی داریوش بزرگ بود که در زمان امپراتوری داریوش ملکه بیش از ٢٨ کشور آسیایی بود.او یاور فکری و روحی داریوش در لشگر کشی ها بوده و به فرمان آتوسا چند نبرد و لشگرکشی مهم صورت گرفته است.

آرتادخت

زنان در زمان اشکانیان که حکومتی دموکرات بوده و خرد جمعی را در اداره کشور مدّ نظر داشتند، نقش پررنگی داشتند.آرتادخت یکی از بانوان بزرگ ایرانی بود که در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشکانی وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران بود و بنابرنوشته دیاکونوف روسی مالیات ها را سامان بخشید و هیچ خطایی در این راه مرتکب نشد و اقتصاد پارتیان را بهبود بخشید.

آذرآناهید

آذرآناهید که یکی از زنان بزرگ تاریخ ایران است که نامش در کتیبه های کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده و مورد ستایش قرار گرفته است. این بانو در زمان شاهنشاهی شاپور یکم بنیان گذار سلسله ساسانی ملکه ملکه های امپراتوری ایران بود.

پرین

پرین بانوی بزرگ ایرانی و دختر کیقباد بود که نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت شده است. این بانوی دانشمند ایرانی از گوشه و کنار ممالک آریایی اوستا را گردآوری کرد و در سال ٩٢4 یزدگردی هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان نوشت. احتمالا در آتش سوزی های مهاجمان به سرزمین ایران چند کتاب دیگر از او از بین رفته اند.

فرخ رو

فرخ رو یکی از زنان بزرگ تاریخ ایران و نخستین زنی است که در تاریخ ایران به وزارت رسیده است. این بانو زنی از طبقات میانی جامعه و عموم مردم بوده و از طبقات بالای جامعه و نه اشراف زاده است.

کاساندان

کاساندان، همسر کورش بزرگ، پس از شاهنشاه ایران ، نخسین شخصیت قدرتمند کشور ایران بوده است که در مشورت دهی و اداره کشور در زمان همسرش نقش مهمی به عهده داشته است. این بانوی بزرگ تاریخ ایران ملکه ٢٨ کشور آسیایی بوده که در کنار همسرش کورش بزرگ حکمرانی می کرده است.

پوراندخت

پوراندخت پس از اردشیر شیرویه به عنوان بیست و پنجمین پادشاه ساسانی بر پادشاهی نشست و اولین زنی در ایران بود که به پادشاهی رسید و بر بیش از ١٠ کشور آسیایی پادشاهی نمود.

این بانوی ایرانی در نامه به سردارانش نوشت حاکم چه مرد باشد و چه زن، مهمترین وظیفه اش نگهداری و محافظت از سرزمینش می باشد. او پادشاهی عادل و عدالت پیشه بود که موجب شد رحمت و نعمت در کشور فراوان شود.

آذرمیدخت

آذر میدخت، دختر خسروپرویز و سی و دومین پادشاه ساسانی بود که پس از «گشتاسب بنده» بر چندین کشور آسیایی پادشاهی کرد و در سال 6٣١ میلادی شاهنشاه ایران شد.

گردآفرید

گردآفرید دختر گژدهم، زنی جنگجو و دلیر از سرزمین ایران بود که با لباسی مردانه با سهراب زورآزمایی می کرد. گردآفرید به علت رشادت و دلاوری هایش محافظت از مرزها و زیست بوم ایران را بر عهده داشت.

پوروچیستا

پوروچیستا کوچکترین فرزند زرتشت و سومین دختر او است. زرتشت به دخترش درباره ازدواج می فرماید:پوروچیستا، جاماسب خواهان همسری با توست و تو را از من خواستگاری کرده است، من او را برای همسری تو مناسب می دانم ولی تو با خرد مقدست مشورت کن ببین آیا او را شایسته همسری خود می دانی یا نه؟ این گفتار زرتشت نشان می دهد که دختر در آیین زرتشت در انتخاب همسر آزاد است و عقیده پدر بر او تحمیل نمی گردد.

هلاله

هلاله هفتمین پادشاه کیانی و مادر داراب بود که پس از «وهومن سپندداتان» بر تخت شاهنشاهی ایران نشست. او پادشاهی عادل و درستکار بود که طی سی سال پادشاهی او بدکرداربودن و تدوین قوانین اشتباه و ظالمانه از وی به ثبت نرسیده است.از هلاله به عنوان «همای چهر آزاد» (همای وهمون) نیز یاد شده است.

بانوگشسب

بانوگشسب بانوی دلیر و جنگجو و دختر رستم و خواهر زربانوی دلیر بود که نام او در برزونامه و بهمن نامه بسیار آمده است. نبرد سه گانه فرامرز، رستم و بانوگشسب یکی از مشهورترین حکایت های نبرد او است. منظومه ای با نام بانوگشسب نامه از وی در کتابخانه ملی پاریس و در کتابخانه ملی بریتانیا نگهداری می شود.

گردیه

گردیه بانوی جنگجوی ایرانی و از زنان بزرگ تاریخ ایران و خواهر بهرام چوبینه بود که پس از برادرش مجبور شد که تن به زندگی با شاه وقت ایران خسروپرویز دهد. گردیه در چند نبرد در کنار شاهنشاه قرار داشته و دلاوری بسیاری از خود نشان داده است.

دغدویه

دغدویه مادر زرتشت و اهل شهر ری بود که به مبارزه با کوی ها و کرپن ها که مردم را گمراه می کردند، پرداخت. پدر و مادر دغدویه از ترس کشتن او، او را نزد یکی از نزدیکان خود به آذربایجان فرستادند و در آنجا با پوروشسب ازدواج کرد و ثمره این پیوند زرتشت پیامبر بزرگ ایرانیان است.

بانو ورتا

بانو ورتا فیلسوف و خردمند بزرگ تاریخ ایران است که در 13 سالگی به شاگردی آرشیت دانا درآمد و در 15 سالگی تقریباً تمام علوم زمان خویش را می دانست به طوریکه در زمان زندگی اش مورخان شرق او را مرجع دانش جهان می دانستند و برای آموختن از همه جا به سویش می آمدند.

رام بهشت

رام بهشت مادر بابک و همسر ساسان است که در کنار ملکه 28 کشور آسیایی همسر کوروش بزرگ پادشاهی می کرده است.

سیده ملکه خاتون

پس از استقرار اسلام در ایران اولین پادشاه زن مسلمان ایرانی شیرین مشهور به ام الملوک و ملقب به ام رستم و سیده ملکه خاتون به حکومت رسید. ام رستم دختر رستم بن شروین از سپهبدان خانان در مازندران و همسر شیرین فخرالدوله دیلمی بود که بعد از مرگ همسر بر مازندران، گیلان، ری، همدان و اصفهان حکم می راند.

انوشه انصاری

خانم انوشه انصاری مهندس و نخبه ایرانی و بنیانگذار شرکت ” Prodea Systems ” می باشد که در سال 2001 توانست با سود 10.8 میلیون دلاری روبرو شود. او اولین خانم و چهارمین مسافر فضا است که هزینه مسافرت را خودش پرداخت نمود و در کنار همسرش آقای امیر انصاری مدیرعامل شرکت ” Prodea Systems ” مشغول فعالیت می باشد.

مریم میرزاخانی

پیش از این در بخش های دیگر نمناک با این ریاضیدان فقید فراموش نشدنی آشنا شدید و میدانید که مریم میرزا خانی اولین زن و اولین ایرانی است که موفق به کسب و بدست آوردن مدال فیلدز که معتبرترین مدال در حوزه ریاضی است، شد.

او در ایالات متحده زندگی و به عنوان استاد دانشگاه در دانشگاه استنفورد خدمت می کرد اما متاسفانه در تاریخ 23 تیر سال 1396 در گذشت.

پریسا تبریز

پریسا تبریز یکی از پر افتخارترین بانوان ایرانی در زمینه تکنولوژی است . وی جزء مهم ترین نیروها و اشخاصی است که در امنیت گوگل کروم فعالیت دارد و فوربس از آن در 30 زن برتر جهان در سال 2012 میلادی نام برد. او این روزها به عنوان شاهزاده امنیت Chrome Security شناخته شده است.

ثریا دارابی

ثریا دارابی بنیانگذار شرکت مد و فشن ” Zady ” است که در زمینه فروش و طراحی لباس های شیک و بروز از پیشروترین شرکت های جهان است. او در بخش مدیریت شبکه های اجتماعی توانست از مهم ترین افراد باشد.

رکسانا ورزا

رکسانا ورزا یکی از 30 خانم موفق زیر 30 سال در زمینه تکنولوژی است که دو برنامه Bizspark و Microsoft Ventures را برعهده دارد. او قبل از ورود به مایکروسافت در زمینه های مختلف دیگری نیز فعالیت داشته است.

مونا جراحی

مونا جراحی یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین دانشمندان، ریاضیدانان، فیزیکدانان و محققان در ایالات متحده آمریکا است که به دلیل تحقیقات فراوان در فناوری ” تراهرتز ” از کاخ سفید و به وسیله رئیس جمهور وقت نشان ” استعداد برتر حرفه ای جوان سال ” را دریافت نمود.

ترانه رضوی

ترانه رضوی پزشک شرکت بزرگ و جهانی گوگل در ” Mountain View ” کالیفرنیا بوده که حفظ سلامت کارکنان این شرکت بزرگ بر عهده وی می باشد.

گردآوری شده توسط تیم ویکی‌لایف